صفحه نخست

پاسخگویی

پاسخگویی

 

 

اگر خدایی نکرده گذرتان به یکی از ادارات و یا دستگاه های اجرایی افتاده باشد حتماً چشمتان به تابلوی «واحد پاسخگویی و رسیدگی به شکایات» خورده و تصور شما بر این است که اگر مشکلتان در آن اداره حل نگردید با مراجعه به این واحد و طرح مساله اولاً شما را درست راهنمایی می کنند و ثانیاً اگر واحدی که مسئولیت رسیدگی به کار شما را داشته، تخطی کرده باشد، این واحد آنها را توبیخ می نمایند.

اگر چه تصور شما در مواجهه با «واحد پاسخگویی و رسیدگی به شکایات» درست است اما چرا در اکثر ادارات ما آب از آب تکان نخورده و شکایت از واحدهای مختلف کم که نمی شود، روز به روز زیادتر گشته و نارضایتی مراجعه کنندگان هم کاهش پیدا نمی کند؟ آیا کارکنان «واحد پاسخگویی و رسیدگی به شکایات» به وظایف خود درست عمل نمی کند؟ یا اینکه پاسخ اقناعی داده نمی شود و افراد برای اینکه فرد را از سر خود رها کنند، پاسخی سرسری داده و به خیال خود او را راهنمائی کرده اند.

سؤال اصلی این است که شأن پاسخگویی در چیست؟ آیا اگر کسی چیزی از ما پرسید موظفیم به او پاسخ دهیم به خاطر اینکه پاسخگویی در مقابل پرسش است؟ یا اینکه پاسخگویی باید در قبال تکلیف باشد و هر کسی که در جایگاه پاسخگویی قرار می گیرد قبل از اینکه سؤالی از وی پرسیده شود، لازم است پاسخگو باشد؟

در پاسخ به این سؤال ها می توان با اندکی تأمل دو شأن را مدنظر قرار داد. اولین جایگاه، هنگامی است که سؤال کننده در مورد مسأله ای شخصی، پرسشی را مطرح می سازد در این جایگاه پاسخ دهنده در سطح اطلاعات و آگاهی نسبت به سؤال، پرسشگر را راهنمایی می کند.

اما دومین جایگاه، هنگامی است که سؤال کننده در مورد مسأله ای که مرتبط با جایگاه حقوقی شخص پاسخ دهنده است، پرسشی را مطرح می سازد. در این حالت، شخص پاسخگو از آنجا که مسئولیت پذیرفته لازم است پاسخی قانع کننده و در شأن پرسشگر آماده داشته باشد و حتی اگر در آن مورد سؤالی را مطرح ننمود، ایشان پیش دستی نموده و اطلاع رسانی نماید.

کارکنان و مدیران دستگاه های مختلف، کارگران زحمت کش و کارفرمایان کارخانجات، معلمان، پرستاران و پزشکان، کشاورزان، دولتمردان و تمامی اقشار فعال در جامعه اگر وجدان خود را با این نگاه راضی نگه داشته و قبل از اینکه به دیگران پاسخگو باشند به خود پاسخ دهند که آیا این وظیفه ای که بر عهده من گذاشته شده را به نحو احسن انجام داده ام، وضعیت اجتماعی فرهنگی جامعه رشد فزاینده ای می کند و افراد را از بی تفاوتی نسبت به مسائل اطراف خودشان رها می سازد، چرا که خیر اندیشی با گوشت و پوست افراد چنین جامعه ای عجین شده است.

 

 

جهت عضویت در کانال تلگرام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان کلیک کنید

برگزیده ها