صفحه نخست

كسى كه نهى از منكر نمى‌كند، مؤمنى است كه دين ندارد

امام حسين(ع):

گفته مى‌شد: بر هيچ چشمِِ مؤمنِ به خدا روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى مى‌شود و خود را فرو بندد مگر آن وضع را تغيير دهد.

امام صادق(ع):

پيامبر خدا(ص) فرمود : خداوند عزّ و جلّ از مؤمن ضعيفى كه دين ندارد نفرت دارد. عرض شد: مؤمنى كه دين ندارد كيست؟ فرمود: كسى كه نهى از منكر نمى‌كند.

هر گاه [كسى] منكر را ببيند و بتواند اعتراض كند و نكند، در واقع دوست داشته است كه خدا نافرمانى شود، و هر كه دوست داشته باشد خدا نافرمانى شود، به دشمنى با خدا برخاسته است.

امام صادق(ع) ( خطاب به گروهى از اصحاب خود) فرمود: من حقّ دارم بى‌گناه شما را به سبب گنه كارتان مؤاخذه كنم. چرا حق نداشته باشم، در حالى كه وقتى شما از كار زشتِ فردى از افراد خود خبردار مى‌شويد به او اعتراض نمى‌كنيد و با وى قهر نمى‌كنيد و اذيّتش نمى‌كنيد تا از كار زشت خود دست بردارد

برگزیده ها