صفحه نخست

شناسنامه قرآن

نام: قرآن یک کلمه عبری است و اسم اصلی آن فرقان است

لقب قرآن: مجید

لهجه قرآن: عربی

سال نزول:116 میلادی

ماه نزول: ماه رمضان

شب نزول: شب قدر

محل نزول: مکه مکرمه(غار حرا)

فرستنده: الله( جل جلاله)

ملکه وحی: حضرت جبرئیل

گیرنده: حضرت محمد(ص)

تعداد وحی:24000مرتبه

مدت نزول:23 سال

اولین آیه: أقرا باسم

آخرین سوره: سوره النصر

آخرین آیه: الیوم اکملت لکم دینکم

تعداد جزء: 30 جزء

تعداد سوره: 114 سوره

باعظمت ترین آیه: آیت الکرسی

طولانی ترین سوره: سوره بقره

کوتاهترین سوره: سوره کوثر

تعداد سوره های مکی: 82 سوره

تعداد سوره های مدنی: 20 سوره

تعداد سوره های مکی و مدنی: 12 سوره

سوره های کوتاه مکی: از امتهای گذشته و قصص و وحدانیت خدا و از مرگ و حشر و نشر و دلداری پیامبر

سوره های بلند مدنی: احکام، امر به جهاد با منافقین و شئون حکومت برای آرامش و رستگاری
    سوره نصف قرآن: سوره کهف

مادر قرآن:سوره فاتحه

قلب قرآن: سوره یاسین

عروس قرآن: سوره الرحمن

کل قرآن: یک جلد

سوره دو بسم الله: سوره نمل

تعداد سجده ها:15 سجده

تعدا حزب: 120 حزب

سوره ای که تمام آیات ان اسو الله دارد: سوره مجادله

تعداد آیات: 6236

تعداد رکوع: 540 رکوع

تعدادثلث:3 ثلث، ثلث 1 از اول تا سوره برائه آیه 100، ثلث2 تا سوره شعراء آیه 101، ثلث 3 تا آخر قرآن

آیه هایی که در انها اسم اعظم وجود دارد: آیه 1و2 سوره آل عمران، آیه 163 سوره بقره

تعداد کلمات:77439

تعداد کل حروف قرآن: 340740

تعداد فتحات:53242 فتحه

تعداد کسرات: 39582کسره

تعداد ضمات: 8804 ضمه

تعداد مدات: 1771مد

تعداد تشدیدات: 1274 تشدید

تعداد نقطه ها: 105684 نقطه

هر سال در ماه مبارک رمضان: جبرئیل با پیامبر قرآن را دوره می کرد

سوره ای که سه بار خواندن آنحکم ختم قرآن را دارد: سوره اخلاص

برگزیده ها