خواص نماز

1-    الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر                             نماز جلوگیری می کند از فحشاء ومنکر
2-    الصلاه معراج المومن                                          نماز معراج مومن است
3-    الصلاه قربان کل تقی                                         نماز مایه تقرب هر متقی است
4-     الصلاه افضل القربتین                                        نماز بهترین قرب الهی است
5-    الصلاه عمود الدین                                            نماز ستون دین است
6-    الصلاه نور المومن                                            نماز نور مومن است
7-    الصلاه حصن من سطوات الشیطان                             نماز حصاری در مقابل مکر شیطان است
8-    الصلاه مفتاح الجنه                                           نماز کلید بهشت است
9-    الصلاه ثمناً للجنه                                           نماز بهایی برای بهشت است
10-    الصلاه خیر من عشرین حجه                              نماز بهتر از بیست حج است
11-    احب الاعمال الی الله الصلاه                              نماز بهترین اعمال بسوی خداست
12-    قره عینی فی الصلاه                                    نماز نور چشم من است
13-    فیها مرضات الرب                                    نماز رضایت پروردگار است
14-    هی منهاج الانبیاء                                    نماز سیره ی انبیاست
15-    للمصلی حب الملائکه                                نمازگزار محبوب ملائکه است
16-    سراج قلب المومن                                  نماز چراغ قلب مومن است
17-    اجابه دعائه                                        نماز دعا را مستجاب می کند
18-    مناجاته مع ربه                                   نماز مناجات با پروردگار است
19-    انواراً علی وجهه                                نماز نوری در صورت نمازگزار است
20-    برکه لماله                                      نماز برکت است برای مال
21-    وسعه الرزقه                                  نماز زیاد می کند روزی را
22-    سلاحه علی اعدائه                            نماز سلاحی است در مقابل دشمن
23-    کفاره لذنوبه                                 نماز کفاره گناهان است
24-    مهمور اللحور العین                          نماز مهریه ی حور العین است
25-    جواز علی الصراط                         نماز جواز عبور از پل صراط است
26-     نور و ظله فی محشره                    نماز نور و سایه ای در محشر است
27-     عند المحشر تاجاً علی رأسه               نماز در محشر تاج سر است
28-    سراج فی قبره                            نماز در قبر چراغ است
29-    نجات لبدنه من النار                     نماز نجات می دهد بدن را از آتش
30-    زاد المومن من الدنیا الی الاخره          نماز توشه ی مومن برای آخرت است
31-     فراشه تحت جنبه                      نماز تکیه گاهی است در قبر
32-    شفیعه بینه و بین ملک الموت           نماز شفاعت می کند بین او و ملک الموت
33-     برائته من النار                        نماز دور می کند از آتش
34-     جواب منکر و نکیره                   نماز جواب است برای نکیر و منکر
35-     قبول الاعمال                          نمازگزار اعمالش قبول می شود
36-    راحه للبدن                              نماز آرامشی برای بدن است                               

برگزیده ها